IQVIA Commercial Sp. z o.o.
NIP 526-015-26-89
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000013006
Wysokość kapitału zakładowego 58 000,00 PLN.
ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa
tel. 225980300, fax 225980499
BAZYL fax 225980498
poczta elektroniczna:
wykorzystanie bazy i zgłoszenia produktów do bazy: bazyl@iqvia.com
zawartość bazy: Jaroslaw.Filipek@iqvia.com